תנאי

1 קבלת השימוש של התנאים וההתניות של DJDWORLD

שלך גישה ושימוש DJDWORLD כפוף אך ורק התנאים וההתניות הללו. אתה לא תשתמש באתר למטרות שאינן בלתי חוקית או אסורה על ידי התנאים וההתניות הללו. באמצעות האתר אתה לחלוטין מקבל התנאים וההתניות, ויתור הכלול בהודעה זו. אם אינך מקבל את התנאים וההתניות אתה חייב להפסיק לאלתר את השימוש באתר.

2 פרטי כרטיס האשראי

DJDWORLD אף פעם לא לבקש את פרטי כרטיס האשראי, לבקש כי אינך מזין אותו על כל הטפסים על DJDWORLD.

3 עצות

התכנים של DJDWORLD באתר אינם מהווים עצה, צריך להסתמך על ביצוע או הימנעות מלעשות, כל החלטה.

4. שינוי השימוש

DJDWORLD שומרת לעצמה את הזכות:
4.1 לשנות או להסיר (זמני או קבוע) האתר או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת, הנך ושות'nfirm את DJDWORLD לא יישא באחריות לך אלו השינוי או ההסרה של.
4.2 לשנות את התנאים וההתניות הללו בכל עת, המשך השימוש שלך באתר, לאחר שינויים כלשהם ייחשב להיות על הסכמתך בשינוי כזה.

5 קישורים לאתרי צד שלישי

DJDWORLD האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צד ג' מבוקר, המתוחזקים על-ידי אחרים. קישור לאתרים אחרים אינה מהווה אישור של אתרים, אתה מאשר ומסכים כי אנחנו לא אחראים התוכן או את הזמינות של כל אתר כזה.

6 זכויות יוצרים

6.1 כל זכות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין רוחני כל שאר האתר והתוכן שלה (כולל אך ללא הגבלה את עיצוב האתר, טקסט, גרפיקה, כל קודי תוכנה ומקור המחובר עם אתר האינטרנט) הם בבעלות או ברישיון DJDWORLD או אחרת המשמשת DJDWORLD המותרת על פי החוק.
6.2 ב נכנס לאתראתה מסכים כי תיגש התוכן אך ורק לשימוש אישי, מסחרי. אף אחד התוכן עשוי להוריד, להעתיק, לשכפל, ששודרו, מאוחסן, או להפיצה ללא הסכמה של בעל זכויות היוצרים בכתב ומראש. מספר זה אינו כולל את ההורדה, העתקה ו/או הדפסה של דפי האתר לשימוש אישי, מסחרי ביתי בלבד.

7 כתבי ויתור והגבלת אחריות

7.1 באתר מסופק על AS, כבסיס זמין כלשהי או מהווים הודאה, ללא אחריות מסוג כלשהו אם מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא מוגבל להאחריות באיכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, תאימות, האבטחה ואת הדיוק.
7.2 עד למידה המותרת בחוק, DJDWORLD לא תישא באחריות בגין כל אבדן עקיף או תוצאתי או נזק שיהיה (כולל ללא הגבלה הפסד של העסק, הזדמנות, נתונים, רווחים) הנובעיםאו בקשר לשימוש באתר.
7.3 DJDWORLD אינה מעניקה אחריות כי הפונקציונליות של האתר יהיה ללא הפרעות או שגיאה חינם, פגמים יתוקנו או אתר האינטרנט או שרת ה-הופך אותו לזמין חופשיים של וירוסים או כל דבר אחר שעשוי להיות מזיק או הרסני.
7.4 שום תנאים ותניות אלה יפורש כדי לשלול או להגביל את ההתחייבות של DJDWORLD עבור מוות או פציעה אישית כתוצאה מרשלנות של DJDWORLD או של עובדים או סוכנים שלה.

שיפוי 8

אתה מסכים לשפות DJDWORLD ו, עובדיה ונציגיה ולהגן נגד כל ההתחייבויות, הוצאות משפטיות, נזקים, הפסדים, עלויות והוצאות אחרות ביחס כל תביעה או פעולות הביא נגד DJDWORLD שמקורה של תנאים אלה או אחרים התחייבויות הנובעות משיתוף השימוש שלך באתר זה.

פיצויי פיטורים 9

אם כל אלה תנאי ותנאים צריך להיקבע להיות לא חוקי, לא חוקי או לאכיפה מכל סיבה שהיא בית משפט בעל סמכות מתאימה ואז כזה מונח או תנאי יהיה ינותקו התנאים הנותרים יהיה לשרוד ולא נשארים בתוקפם וימשיכו מחייב וניתנות לאכיפה.

החוק החל על 10

בתנאים אלו, להיות נשלטת על ידי תחולה לחוק ו בזאת שתשלח השיפוט הבלעדית של בתי המשפט.

לקבלת מידע נוסף אנא צרו קשר