Forums » Off-Topic Discussions

Life in Germany

    • 1 posts
    June 30, 2021 4:27 PM MSK

     آلمان يکي از صنعتي ترين کشورهاي جهان به شمار مي رود که جز کشورهاي اروپاي غربي مي باشد پتانسيل بالاي اقتصادي و صنعتي دارد و از همين رو بسياري از افراد تمايل دارند که به اين کشور مهاجرت کرده و از اين امکانات بهره مند شوند  اگر تمايل به مشاوره و راهنمايي براي دريافت اقامت آلمان به وسيله ثبت شرکت آلمان و سرمايه گذاري و خوداشتغالي داريد مي توانيد با کارشناسان و مشاورين خبره ما در ارتباط باشيد